Algemene voorwaardenInspiring Stories

Algemene Voorwaarden voor gebruik van de websites, applicaties en diensten van Inspiring Stories voor consumenten. Het hoofdkantoor van Inspiring Stories bevindt zich aan Suikersilo-West 11, 1165MP Halfweg. Inspiring Stories is in het handelsregister geregistreerd onder nummer 61477559. Het BTW nummer is NL8543.05.464.B01.
RELATIE TOT WINKELIER EN OVERIGE DERDEN

Als u via Inspiring Stories bestelt, geven we uw bestelling door aan de winkelier van uw keuze. Inspiring Stories is enkel intermediair in deze handeling. De daadwerkelijke leveringsovereenkomst wordt met en onder voorwaarden van de winkeliers in kwestie gesloten. Inspiring Stories is geen partij in deze overeenkomst.

Omdat wij geen invloed kunnen uitoefenen op de individuele prestaties van de winkelier, beperkt de verantwoordelijkheid van Inspiring Stories zich tot het doorgeven van de bestelling aan de betreffende winkelier. Inspiring Stories is niet verantwoordelijk voor (wan)prestaties van de winkeliers.
PRIVACY STATEMENT

Inspiring Stories gaat zeer zorgvuldig om met haar klantinformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Inspiring Stories houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop.
INZAGE EN CORRECTIE PERSOONSGEGEVENS

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebt u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. U kunt zich hiervoor wenden tot info@inspiringstories.nl.
BEHANDELING PERSOONSGEGEVENS

Uw gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze Algemene Voorwaarden uitgelegd. Inspiring Stories verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Wel spelen we uw adresinformatie door aan de winkelier waar u bestelt teneinde de bezorging te faciliteren. Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de Rijksoverheid, bijvoorbeeld ingeval van een politieonderzoek.
ONLINE BETALINGEN

Betalingen die rechtstreeks op de website worden voldaan, worden via Inspiring Stories aan de aangesloten winkeliers overgemaakt. Een betaling kan enkel worden teruggestort indien de winkelier niet (volledig) tot levering is overgegaan.
COOKIES

Inspiring Stories gebruikt een techniek genaamd 'cookies' om de site zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Het cookie dat Inspiring Stories gebruikt is een nummer waardoor we u bij de volgende bestelling sneller kunnen helpen. Cookies worden bovendien gebruikt om te 'onthouden' welke producten u in uw winkelwagentje hebt. Dit is noodzakelijk voor het technisch functioneren van Inspiring Stories. Er worden geen persoonlijke gegevens over het internet gestuurd door middel van het cookie, het is slechts een nummer.
CORRECTHEID VAN PRIJZEN

Hoewel Inspiring Stories er altijd voor probeert te zorgen dat u de meest recente prijzen op uw scherm krijgt kan het door allerlei invloeden voorkomen dat prijzen niet correct zijn. Inspiring Stories noch de winkeliers waar u bestelt zijn verantwoordelijk voor het terugbetalen van een eventueel prijsverschil.

Mocht u een prijsverschil tegenkomen, dan horen wij dit graag via info@inspiringstories.nl. Wij zullen vervolgens zorg dragen voor een correctie ervan.
INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Inspiring Stories enig onderdeel van Inspiring Stories te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Hebt u Interesse (een deel van) onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan ook kunt u zich wenden tot info@inspiringstories.nl en een aanvraag daartoe indienen.
AANSPRAKELIJKHEID

Inspiring Stories doet haar best een zo optimaal mogelijke dienstverlening te bieden aan haar gebruikers. Inspiring Stories accepteert echter geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet functioneren van de website of aanverwante diensten.